گزارش بازی والیبال ایران و لهستان/ ایران 1 لهستان 1

گزارش بازی والیبال ایران و لهستان/ ایران 1 لهستان 1

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و لهستان در مرحله نهایی رقابت های لیگ ملت های والیبال 2019 جمعه 21 تیر 98 از ساعت 2:30 بامداد  جمعه در شهر شیکاگو به مصاف هم رفتند.

ست اول

بازیکنان ایران بازی را بسیار با انگیزه شروع کردند و با دو اشتباه پیاپی لهستانی ها خیلی راحت دو برصفر پیش افتادند.

شفیعی یک امتیاز از سرویس گرفت و امتیاز 3 برای ایران رقم خورد.

آبشار بازیکن لهستان اولین امتیاز را برای تیمش رقم زد.

سرویس بازیکن لهستان امتیاز دوم را برای تیمش در پی داشت.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 4 رساند.

وقتی داور خطای تور محمد موسوی را را اعلام کرد، کولاکوویچ درخواست ویدیوچک داد. بعد از بازبینی مشخص شد خطایی صورت نگرفته و به همین خاطر داور سرویس را بجا داد و امتیاز به لهستان رسید و بازی با نتیجه 4 بر3 ادامه دارد.

آبشار فیاضی به دست مدافع لهستان خورد و توپ به خارج از زمین رفت و امتیاز 5 برای ایران ثبت شد.

آبشار خوب بازیکن لهستان اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

ضربه قشنگ امیر غفور امتیاز 6 رابرای ایران رقم زد.

سرو قامتان با این که با 2 امتیاز از حریفشان پیش بودند با دفاع خوب آن ها مواجه شدند و همین باعث شد تا دو تیم در امتیاز 7 برابر شوند . اما این امتیاز ها برای لهستان کافی نبود و در نهایت این ایران بود که در پایان یک رالی قدرتی به امتیاز 8 رسید. 

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 7 سود ایران ثبت شد.

بعد از این وقفه سرویس خوب عبادی پور، باعث شد غفور بتواند اختلاف امتیاز را به عدد 2 برساند.

تک دفاع فوق العاده غفور به روند امتیازگیری ایران تداوم بخشید.

ادامه سرویس های خوب عبادی پور و دریافت خوب در زمین ایران اختلاف 2 تیم را به عدد 4 رساند.

بعد از ثبت نتیجه 11 بر 7 ویتالی هینن مجبور به درخواست وقت استراحت شد.

بازی با نتیجه 12 بر 9 ادامه دارد.

سرویس بازیکن لهستان به تور برخورد کرد و امتیاز 13 برای ایران ثبت شد.

دفاع خوب امیر غفور ایران را به امتیاز 14 رساند.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید تا امتیازها 14 بر 10 شود.

آبشار موسوی در زمین لهستان خوابید و امتیاز 15 را برای ایران رقم زد.

سرویس مستقیم امیر غفور یک امتیاز دیگر را برای ایران در پی داشت.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 10 به سود ایران ثبت شد.

سرویس امیر غفور مجددا یک امتیاز برای ایران در پی داشت.

بازی با نتیجه 17 بر11 به نفع ایران ادامه دارد.

ضربه خوب پویا فیاضی باعث شد تا ایران به امتیاز 18 رسد.

آبشار بازیکن لهستان به دست مدافع ما خورد و امتیاز 12 را برای تیمش در پی داشت.

امتیاز 13 برای لهستان ثبت شد.

سرویس مستقیم بازیکن لهستان یک امتیاز دیگر برای تیمش ثبت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز 19 را برای ایران ثبت کرد.

سرویس موسوی با تور برخورد کرد و توپ و امتیاز از آن لهستان شد.

آبشار امیر غفور به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیاز ها به دو رسد.

دفاع معروف امتیاز 20 را برای ایران در پی داشت.

یک امتیاز برای لهستان ثبت شد.

امیر غفور با آبشار خوب خود امتیاز 20 را برای ایران رقم زد.

بازی با نتیجه 22 بر 19 ادامه دارد.

آبشار پویا فیاضی ایران رابه امتیاز 23 رساند.

بازیکن لهستان نیز با آبشار خوب خود امتیاز لهستان را به 20 رساند.

سرویس بازیکن لهستان به دست عبادی پور برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز لهستان به 21 رسد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 24 رساند.

آبشار بازیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 25 برای ایران رقم خورد.

شاگردان ایگور کولاکوویچ در نهایت با نتیجه 25  بر 21 مقابل لهستان در ست اول به پیروزی رسیدند.

ست دوم

نخستین امتیاز ست دوم هم همانند ست اول برای ایران به دست آمد. 

دفاع عالی شفیعی ایران را به امتیاز 2 رساند.

آبشار بازیکن لهستان، لهستان رابه امتیاز 1 رساند.

بازی با نتیجه 3 بر 2 ادامه دارد.

آبشار بازیکن لهستان به دفاع برخورد کرد تا دو تیم در امتیاز 3 برابر شوند.

آبشار خوب موسوی امتیاز 4 را برای ایران ثبت کرد.

آبشار بازیکن لهستان مجددا امتیاز ها را برابر کرد.

سرویس بارزیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 6 بر 5 به نفع لهستان شود

سرویس پویا فیاضی به تور برخورد کرد تا امتیاز 7 برای لهستان ثبت شود.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 8 را برایشان ثبت کرد.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8  به 5 سود لهستان ثبت شد.

دفاع خوب لهستان امتیاز 9 را برای تیمش در پی داشت.

آبشار خوب فیاضی در زمین لهستانی ها خوابید تا امتیاز 6 برای ایران ثبت شود.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد و امتیاز 10 برای لهستان رقم خورد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز 7 را برای ایران ثبت کرد.

آبشار خوب فیاضی یک امتیاز دیگر برای ایران در پی داشت.

دفاع خوب بازیکنان ما اختلاف امتیاز ها را به یک رساند.

سرمربی لهستان درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز ها را به 11 بر 9 به نفع لهستان رقم زد.

سرویس مستقیم عبادی پور امتیاز ها را برابر 11 کرد.

آبشار بازیکن لهستان به دست بازیکن ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 12 برای لهستان ثبت شود.

سرویس بازیکن لهستان امتیاز 13 رابرای تیمش در پی داشت.

داور امتیاز بعدی را روی ضربه فیاضی به ایران داد. ویتالی هینن، سرمربی لهستان با عصبانیت عجیبی درخواست ویدیوچک داد و بحث او با داور باعث شد یک کارت قرمز دریافت کند. این اتفاق یک امتیاز دیگر را به ایران داد و باعث تساوی 2 تیم در امتیاز 13 شد.

دفاع خوب بازیکن لهستان امیتاز 14 را برای تیمش در پی داشت.

آبشار بازیکن لهستان یک امتیاز دیگر برای تیمش رقم زد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 13 به سود لهستان ثبت شد.

یک امتیاز برای لهستان ثبت شد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

توپ در زمین لهستان خوابید تا امتیاز 14 برای ایران ثبت شود.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید تا امتیاز ها  18 بر 14 شود.

آبشار امیر غفور امتیاز ها را به 19 بر 16 کرد.

سرویس موسوی به خارج از زمین رفت تا امتیاز 20 برای لهستان ثبت شود.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 18 رساند.

توپ پس از چندبار رفت و برگشت در نهایت در زمین ایران خوابید تا امتیاز لهستان به 21 رسد.

اشتباه بازیکنان ما امتیاز لهستان را به 22 رساند.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن لهستان امتیاز 23 را برای تیمش در پی داشت.

امتیاز لهستان به 24 رسید.

آبشار بازیکن لهستان باعث شد تا امتیاز 25 برای تیمش ثبت شود.

در نهایت لهستان در این ست با حساب 25 بر 18 به پیروزی رسید.

ست سوم

اولین امتیاز برای لهستان ثبت شد.

آبشار امیر غفور اولین امتیاز را برای ایران به ثبت رساند.

آبشار بازیکن لهستان در زمین ایران خوابید و امتیاز 2 را برای لهستان رقم زد.

آبشار پویا فیاضی دو تیم را در امتیاز دو برابر کرد.

توپ پس از چندبار رفت و برگشت در نهایت در زمین ما خوابید تا امتیاز 3 برای لهستان ثبت شود.

سرویس بازیکن لهستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران نیز به 3 رسد.

درصورتی که مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.
در صورت ناقص بودن مطلب روی منبع کلیک کنید و مطلب را بصورت کامل بخوانید.


گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است و تمام فرآیند جمع آوری اخبار به صورت خودکار انجام می گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

روی خط خبر

پربحث ترین ها

دوستان ما